Decret de col·lectivitzacions de la Generalitat de Catalunya